City University of Hong Kong

話題討論04 - 我喜愛的動物(或植物)

第四題《我喜愛的動物(或植物)》語音參考

005: 我喜愛的動物(或植物) - duration: 08:54 size: 12.1MB (mp3, stereo, 192kbps VBR)

文字檔案下載:Topic_04.pdf